تاریخچه شرکت تابلو صنعت توان

فعالیت این شرکت را می‌توان به دو دوره زمانی تقسیم نمود:

  • دوره فعالیت مستقل قبل از تاسیس
  • دوره فعالیت رسمی بعد از تاسیس

دوره اول فعالیت از اواسط سال 1370 آغاز شد.در این دوره پروژه های متعددی توسط هیئت مدیره شرکت به صورت حقیقی و با اشخاص و شرکت های مختلف شکل گرفت و ادامه یافت و واحد تابلوسازی برق در سال 1379 تاسیس گردید ، نهایتاً از آبان ماه 1384 شرکت تابلو صنعت توان به شماره ثبت 501 در اداره ثبت شرکت های زرندیه ثبت گردیده و تجارب کاری بسیار قابل توجهی به دنبال داشته است و از آن به بعد کلیه فعالیت های تخصصی و تولیدی جاری در قالب شخصیت حقوقی تاسیس شده ادامه و توسعه یافت.

تاریخچه شرکت تابلو صنعت توان
فهرست